Aastaaruande tasemel raamatupidamine ettevõtte strateegia toena

Accounting article

Laeva sihtkohta juhtimiseks peab kapten olema teadlik antud hetke asukohast. Sama on ka ettevõtetega. Aastaaruande tasemel raamatupidamise abil saavad juhtkond ja juhatus olla pidevalt teadlikud ettevõtte majanduslikust olukorrast. See võimaldab leida õiged abinõud ettevõtte kasvu tagamiseks.

Raamatupidamisele ja majandusaasta aruandele on raamatupidamise seaduses määratud kindlad miinimumnõuded. Miinimumnõuete täitmine on üsna lihtne, kuid ajakohase raamatupidamise haldamine nõuab juba rohkem oskusi. Kui ettevõte teeb otsuse järgida vaid raamatupidamise seaduses nimetatud miinimumnõudeid, saavad juhid teavet ettevõtte antud hetke majandusliku olukorra kohta vaid korra aastas aastaaruandest. Ettevõtted võivad siiski pidada ka aastaaruande tasemel raamatupidamist, mis juhul toimub arvestus kuude kaupa vahearuandele vastava täpsusega. Sellisel juhul arvestatakse raamatupidamises iga kuu kõiki periodiseerimisi, kulumit, puhkusetasude võlga ning laoseisu muutusi vastavalt võimalustele, mis loob aluse majandusliku olukorra pidevale reaalajas jälgimisele.

Kuigi aastaaruande tasemel raamatupidamine nõuab raamatupidajalt ning ettevõtte juhtkonnalt rohkem aega ja ressursse, tuleks sellist raamatupidamist võtta ennekõike investeeringuna täpsemate ja põhjendatumate otsuste tegemiseks. Üleminek elektroonilisele raamatupidamisele on võimaldanud teha raamatupidamist aastaaruande tasemel ning muutnud arvepidamise lihtsamaks. Sõltumata tegevusalast ja raamatupidamisviisist peab finantsjuhtimine pikaajalise kasumlikkuse tagamiseks liikuma käsikäes strateegia ja reaalse tegevusega.

Ajakohased majandusandmed strateegia toena

Üks peamine aastaaruande tasemel raamatupidamisest saadav kasu on selle pakutavad reaalajas andmed strateegiliste otsuste tegemiseks. Juhtkonnal ja juhatusel on kohustus jälgida ettevõtte majanduslikku olukorda ning selle alusel vajaduse korral rakendada parandavaid meetmeid. Kui aastaaruande tasemel raamatupidamise põhjal on ettevõte pidevalt oma majanduslikust olukorrast teadlik, on juhtkonnal võimalus teha targemaid investeeringuid, finantsotsuseid ja suunata ressursse tõhusamalt. Hästi toimiv finantsjuhtimine abistab igapäevast tegevust, mis kajastub otseselt pikema perspektiivi tulemustes.

Ettevõtte majandusliku olukorra reaalajas jälgimine on esmatähtis nii oma- kui ka võõrkapitali jälgimisel. Ettevõtted, mille omakapitali suhe ei ole eriti tugev, peavad maksejõulisuse tagamiseks olema pidevalt majanduslikust olukorrast teadlikud.

„Kui ettevõte on pidevalt oma majanduslikust olukorrast teadlik, on juhtkonnal võimalus teha targemaid investeeringuid, finantsotsuseid ja suunata ressursse tõhusamalt.“

Ajakohane teave ettevõtte olukorra kohta vähendab ka teiste negatiivsete üllatuste võimalust. Eriti just kasvavates ettevõtetes toimub aasta vältel palju muutusi. Kord aastas saadav majandusalane teave ei ole enamasti piisav tänapäeva järjest kiireneva tempoga maailmas. Sellisel moel võib tekkida ka suuri üllatusi. Näiteks kui töötajate arv kasvab, tekib ettevõttel ka suurem puhkusetasude võlg. Kui nimetatud võla suurust uuendatakse vaid kord aastas aastaaruande abil, võib kasvanud võlg põhjustada prognoosimatuid olukordi.

Kommunikatsioon tõhustab andmete mõjuvust

Ettevõtte juhtkonna ning raamatupidaja vaheline kommunikatsioon omab reaalajas andmete loomisel olulist tähtsust. Selleks, et pakkuda olulist ja kasulikku teavet ettevõtte majandusliku olukorra ja tuleviku kohta, peaks raamatupidaja suhtumine olema proaktiivne. Kui raamatupidaja teab, mis ettevõttes ja kogu tegevusalal toimub, suudab ta ka kogutud andmetele lihtsamalt reageerida. Lisaks reageerimisele suudab proaktiivselt tegutsev raamatupidaja õpetada ettevõtte juhtkonda mõistma olulisi majanduslikke näitajaid ning mõistma nende tähtsust ettevõte tegevuse ja tulevaste otsuste suhtes.

Ettevõtte juhtkonnal on vastutus olla huvitatud majanduslikest näitajatest ja kuulata raamatupidajalt saadud teavet. Materjalide kogumine ja edastamine igakuiselt mingiks tähtajaks võib tunduda töömahukas, kuid see on saavutatava kasu seisukohast väga oluline. Olukordi ja suhtumisi on küll ilmselt sama palju, kui on ettevõtteid, mistõttu on kõige olulisem koostöö oma raamatupidajaga.

Õppimine ja õpetamine kui teabekogumise alused

Raamatupidaja jaoks moodustab olulise osa aastaaruande tasemel raamatupidamisest eri valdkondade (nt kulumi periodiseerimine, mahaarvamiseks mittesobivad summad) mõju ettevõtte majanduslikule olukorrale. Greenstep panustab töötajate ja organisatsiooni oskuste arendamisse. Igale töötajale pakutakse võimalust areneda spetsialistina vastavalt oma huviobjektidele ja eesmärkidele. Sellise pideva oskuste arendamise tarbeks ongi loodud Greenstep Academy, mis on parandanud süstemaatilise koolituse taset ettevõtte sees.

Lisaks formaalsele ja süstemaatilisele koolitusele moodustavad organisatsiooni sisemise arengu olulise osa ka omavaheline sparring ja koridorivestlused. Arvestusperioodil kõigile sobiva koolituste ajagraafiku koostamine on suhteliselt keeruline ja sisekommunikatsioon on siinkohal oluliseks teabeallikaks. Info jagamine ja teiste aitamine on oluline osa Greenstepi töökollektiivi tegevusest, sest üheskoos on meie eesmärk aidata kliente parimal võimalikul moel. Harva tekib selliseid takistusi või probleeme, millega keegi meie peaaegu 300 spetsialistist poleks kokku puutunud.


Kas soovite saada lisateavet aastaaruande tasemel raamatupidamisest? Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt strateegilise finantsjuhtimise eelistest!